Uncategorized

ประชุมบุคลากรส่วนธรรมนิเทศ มจร

dcd2018

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ นัดประชุมบุคลากรส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบไปด้วย ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานธรรมวิจัย, กลุ่มงานศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนและกลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม เพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
————————————–
ณ ห้องพิธีการ ๓ อาคารหอฉันชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

Close