Uncategorized

26 มิถุนายน 2561

mbi0 mbi1 mbi2 mbi3mb4

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ (28 รูป)/พระนิสิตเถรวาท (330 รูป)/พระนิสิตมหายาน (36 รูป) รวมทั้งสิ้น 394 รูป
—————————————
เจ้าภาพบริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพลประกอบด้วย:
1.พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2.อาจารย์ศรีวรรณ ช้อยหิรัญ และครอบครัว 90,000.-(เก้าหมื่นบาทถ้วน)
3.คุณปราณี ราชฉวาง และครอบครัว 2,000.-(สองพันบาทถ้วน)
4.คุณสมชาย เงินทอง และครอบครัว 1,000.-(หนึ่งพันบาทถ้วน)
————————————–
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
26/6/2018/เวลา 11.15 น

Close