Uncategorized

6-16 กรกฎาคม 2561

010 011 012 013 014 015 016

 

“ตามลมหายใจพระพุทธเจ้า ตามลมหายใจครูบาอาจารย์ ตามลมหายใจสันติภาพ”

กราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์มหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และพระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาจุฬา ในการพัฒนาภายในเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้หลักสูตร “ครูสอนกรรมฐาน”ระยะเวลา ๑๐ วัน จึงถือโอกาสมาส่งพระอาจารย์ทั้งสองรูปเพื่ออำนวยความสะดวก
พระพุทธเจ้าสอนวิธีการใช้ “ลมหายใจ” ซึ่งไม่มีใครที่จะเป็นห่วงเรามากเท่ากับ”พระพุทธเจ้า”สอนให้เรา หายใจเข้าเป็นหายใจออกเป็นซึ่งบางคนหายใจไม่เป็น บริหารจัดการชีวิตตนเองไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราดูแลลมหายใจของตนเอง รักษาลมหายใจของตนเอง เพราะใน”สภาวจิตหนึ่งทุกสามารถฆ่าตนเองและคนอื่นได้” ถ้าจิตไม่ได้รับเยียวยาและดูแลเป็นอย่างดี พระพุทธเจ้าจึงมอบลมหายใจแห่งสันติภาพให้กับมนุษย์แม้พระองค์จะปรินิพพานยังห่วงคนอื่นมากกว่าตนเอง สอนเรื่องความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตครั้งหนึ่งพระองค์สอนเรื่องใบไม้กำมือเดียวเหมือนธรรมะกำมือเดียว หมายถึง ตถาคตสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนั่นคือ พระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ ๔
ดังนั้นถ้าทุกคนหันมาสนใจลมหายใจของตนเองแล้ว โลกนี้ใบนี้จะเกิดสันติสุขเพราะเรามีการกระทบ กระเทือนกระแทก กันอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าจึงเน้นย้ำว่ากระทบธรรม แต่ไม่กระทบคนจะเกิดสันติสุขทุกลมหายใจ บุญอันใดเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์ทั้งสองรูปจึงส่งผลให้กัลยาณมิตรและข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ

สาราณียธรรม
พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท
นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา
ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี
๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑

Close