Uncategorized

โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

a21 a22 a23 a24 a25

โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย

ตำบลเข็กน้อย  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561

ดำเนินการโดย พระอาจารย์นิคม  ขมจิตฺโต

รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Close