ข่าวประชาสัมพันธ์ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

อนุโมทนา ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสุกล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา-บ้านทิพวรรณ โดยอาจารย์ชาติมา ตัณฑรัตน์และคณะ เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปีการศึกษา 2559

mp5 pm2 pm3

ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสุกล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา-บ้านทิพวรรณ โดยอาจารย์ชาติมา ตัณฑรัตน์และคณะ เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปีการศึกษา 2559 (คณะพุทธศาสตร์-คณะมนุษยศาสตร์-คณะสังคมศาสตร์-คณะครุศาสตร์) จำนวน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยมี พระมหาเมธา จนฺทสาโร,ดร. กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานและอำนวยการ ฝ่ายสวัสดิการ โดยผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานรับประเคนและให้พร ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร.วังน้อย เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559

Close