Uncategorized

16 กรกฎาคม 2561

me1 me3 me7

 

16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น

พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นประธานให้โอวาทและกรรมฐาน แก่สามเณร โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีพระคุณ พระราชธีรคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมฯและ พระราชธรรมมุนี รองผู้อำนวยการ เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย

และอำนวยความสะดวกแก่คณะนักเรียน มีคณะพระวิปัสสนาจารย์ให้การฝึกฝนอบรม

Close