Uncategorized

17 กรกฎาคม 2561

gt0 gt1

 

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ประชุมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนธรรมนิเทศ ประจำปี 2560

ณ ห้องพิธีการ 3 อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
——————-
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
17/72018/เวลา 13.00 น.

Close