Uncategorized

19 กรกฎาคม 2561

 

siri1

siri2 siri3 siri4 siri5 siri6

siri7

ยินดีต้อนรับ “คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2560
โดยมี
1.พระสิริชัยโสภณ ประธานกรรมการ
2.พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส กรรมการ
3.พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. กรรมการและเลขานุการ
หลังจากที่คณะกรรมการตรวจเอกสารแล้ว
ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัด ส่วนธรรมนิเทศ ประกอบด้วย กลุ่มงานธรรมวิจัย กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม
และกลุ่มงานศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม,
พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ,พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ,
พระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
รับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2560
โดยมี พระสิริชัยโสภณ ประธานกรรมการ ณ ห้องพิธีการ 3 อาคารหอฉันชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ 19/7/2018/เวลา 09.00 น.
Close