Uncategorized

ประชุมบุคลากรส่วนธรรมนิเทศ

g21 g22 g23

พระครูภาวสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ประชุมสรุปการประเมินการปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2560 
ณ ห้องพิธีการ 3 อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—————————
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
19/7/2018

 

Close