Uncategorized

7 สิงหาคม 2561

mmc0 mmc1 mmc2

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโม+อนุโมทนาคาถา)
—————————
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:
1.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 30,000.-
2.สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
————————–
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
7/8/2018

————————–

Close