Uncategorized

18 สิงหาคม 2561

21 22 23

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.

รก.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:

1.คุณแม่สุดสงวน มาประเสริฐ และครอบครัว  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 32,100.-
2.คุณโชติมา ยอดพยุง-คุณกัลยา พฤกษาสวย และครอบครัว ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 40,000.-

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 15 รูป,พระนิสิตเถรวาท 118 รูป, พระนิสิตมหายาน 19 รูป รวมทั้งสิ้น 152 รูป พิจารณาอาหาร

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
18/8/2018

 

Close