Uncategorized

30 สิงหาคม 2561

mm1 mm2 mm3

พระเดชพระคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (เจ้าคุณรักษ์ อนาลโย) วัดสุทธาวาส (วิปัสสนา)

อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้คณะศิษย์ นำดื่มจำนวน 1,000 ขวด

ถวายให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—————————————–
1.ถวายน้ำดื่มเดือนละ 1,000 ขวด

2.ถวายข้าวสารเดือนละ 1 ตัน (20 กระสอบ) 

โดยมี พนักงานสวัสดิการโรงครัว (กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ) ร่วมด้วยช่วยกัน (ทำความดีด้วยใจ)

ลำเลียงน้ำดื่มจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อถวายผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที

พระนิสิตที่ขึ้นมากระทำภัตกิจบนอาคารหอฉันชั้น 2 ต่อไป
—————————————-
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
30/8/2018/เวลา 14.30 น.

 

Close