Uncategorized

4 ตุลาคม 2561

noon1 noon2 noon3 noon4 noon5

ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคณะกลุ่มไหมพรม อาสากาชาด สภากาชาดไทย

นำโดย คุณภาคินี หมั่นเพียร,คุณศรีอนุช นาคะประทีป,คุณอาภา วิชา และคุณสุวภัทร หวังสุขเกษม

ประกอบพิธีไหว้พระ รับศีล กล่าวคำถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล

โดยมี พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานสงฆ์ให้ศีล

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————-
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
4/10/2018/เวลา 10.30 น.

Close