Uncategorized

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

pa1 pa2 pa3 pa4 pa5 pa6 pa7 pa8 pa9 pa10 pa11 pa12 pa13 pa14 pa15 pa16 pa18 pa19 pa20 pa21 pa22

กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ให้การต้อนรับคณาจารย์ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เป็นประธานอำนวยการ

พระครูศรีนิคมพิทักษ์ เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ให้การอบรมตลอดหลักสูตร ๑๐ วัน

พระอาจารย์นิคม ขมจิตฺฺโต รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ให้การต้อนรับอำนวยสะดวกสบาย

สัปปายะทั้งอาหารสถานที่ ระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2561

ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Close