Uncategorized

5-6 พฤศจิกายน 2561

me91

 

nem

 

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561

ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close