Uncategorized

8 พฤศจิกายน 2561

hj1 hj2 hj3 hj4 hj5

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 17 รูป/พระนิสิตเถรวาท 135 รูป/พระนิสิตมหายาน 24 รูป รวมทั้งสิ้น 176 รูป (พิจารณาอาหาร+ทำภัตกิจ) สำรวจโดย: อาจารย์สมชาย บุญสุ่น
————————————
เจ้าภาพสมทบถวายภัตตาหาร+สังฆทาน ประกอบด้วย:
1.คุณณัฐมน ศิริเจริญไชย และครอบครัว (บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 35,000.-)
2.พระมหาปรีชา เขมนนฺโท ผช.เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ (บริจาคปัจจัยสมทบเพิ่มทุนมูลนิธิมหาจุฬาฯ 30,000.- ให้กับโยมแม่ทองหล่อ เหล่าทวีคุณ ผู้เสียชีวิต อายุ 86 ปี)
————————————
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี (ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโม+อนุโมทนาคาถา)
———————————–
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
8/11/2018/เวลา 11.15 น.

Close