Uncategorized

ทอดกฐินสามัคคีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

camp0

Foundation2 camp1

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร่วมบริจาคปัจจัย จำนวน 6,000.- เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี

ณ ศูนย์ปฏิบัติพัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Close