Uncategorized

12 พฤศจิกายน 2561

camp0

ga1 ga2 ga3 ga4 ga5

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 33 รูป/พระนิสิตเถรวาท 227 รูป/พระนิสิตมหายาน 30 รูป รวมทั้งสิ้น 290 รูป

(พิจารณาอาหารกระทำภัตกิจ) สำรวจโดย: ปัญญาพงศ์ ทรงรัฐ

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:
1.ครอบครัว คิม ลิน (นิสิตปี 4 สาขาศาสนา คณะพุทธศาสตร์) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 20,000.-
2.คุณพ่อสมนึก-คุณแม่มนัส นารี และครอบครัว บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 10,000.-/บริจาคค่าน้ำ-ไฟ 5,000.-

พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา)

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
12/11/2018/เวลา 11.15 น.

Close