ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ มหาคันถะวาจกะบัณฑิต มหากัมมัฏฐานาจริยะ

U0 U1 U2 U3 U4

 

วันอังคารที่ ๓ มกราคม 2560 มาบรรจบครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี (๒๔๙๕) 

สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ มหาคันถะวาจกะบัณฑิต มหากัมมัฏฐานาจริยะ, 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปี๒๕๕๙) เจ้าสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ตำบลปงถุน เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์

Close