Uncategorized

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

mcu02 mcu03

mcu01

mcu04 mcu05 mcu06 mcu07 mcu08 mcu09 mcu10 mcu11 mcu12 mcu13 mcu14 mcu15

ประมวลภาพ “พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561” ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

———————————–

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

4/12/2561/เวลา 13.00 น.

Close