Uncategorized

27ธันวาคม2561

f01 f02 f03 f04 f05

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระวิปัสสนาจารย์+คณาจารย์+เจ้าหน้าที่+พระนิสิต จำนวน 350 รูป โดยมี พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ (ประธานสงฆ์ให้ศีล) เจ้าภาพประกอบด้วย:
1.ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ (บ้านเพชรบำเพ็ญ) บริจาคน้ำดื่มตลอดโครงการ
2.มูลนิธิโพธิวัณณา โดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล/ดร.จันทร์เพ็ญ บัวทอง/อาจารย์ชาติมา ตัณฑรัตน์ และหมู่คณะสายบุญ/บ้านทิพวรรณหัวหิน อาจารย์ชาติมา ตัณฑรัตน์ และหมู่คณะสายบุญบ้านทิพวรรณหัวหิน
3.บริษัท วัชรทรัพย์ปิโตเลี่ยม จำกัด (คุณธานี เมฆานุพักตร์/คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์/คุณรัตนา เมฆานุพักตร์)
4.คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร (บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร+น้ำปานะ 100,000.-)
5.ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+บุคคลากรมหาวิทยาลัย และคณะสายบุญ

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
27/12/2018

Close