Uncategorized

พรปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒

mcudd

 

สุขา  สงฺฆสฺส  สามัคฺคี

ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ  นำสุขมาให้

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอท่านจงเป็นผู้มีสามัคคีธรรม  นำตนและองค์กรสู่ความสุข

และความสำเร็จอย่างยั่งยืนทุกเมื่อเทอญฯ

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

 

Close