กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

 

y9

 

วันอังคาร ที่10 มกราคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์  มีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

องค์อธิการบดี กล่าวปาฐกถาและให้พรปีใหม่ แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

Close