Uncategorized

8 มกราคม 2562

011 012 013 014 015

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อาคารหอฉันชั้น 2 ประจำวันจันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอวังน้อย เจ้าอาวาสวัดพะยอม พระครูสังฆรักษ์ภูริทัต ภูริทตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพะยอม ประธานสำนักสงฆ์ พระรัตนตรัยวังจุฬา

บริษัท ไดดูเอเวอรี่ติ่ง จำกัด คุณณัฐกวี ไพรสมพงษ์, นางโกสุม สุขสง่า, นางฐิตารี คำนวณ, นายชโนดม-นางณัชชา รอดสม น.ส.สุชิน พูนมากนอก, น.ส.ฐิติรัตน์ หุ่นน้อย พร้อมคณะ

ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. องค์อธิการบดีเป็นประธานสงฆ์

ถวายข้าวสาร จำนวน 93 กระสอบ 

 

Close