Uncategorized

2 กุมภาพันธ์ 2562

71a 72a 73a

2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.15 น. 
  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 รูป,พระนิสิตเถรวาท จำนวน 95 รูป,

มหายาน จำนวน 26 รูป, วัชรยาน 6 รูป รวมทั้งสิ้น 138 รูป 

พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ. อาจารย์คณะพุทธศาสตร์  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

เจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย:
1.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 4 ภาคพิเศษ นำโดย คุณผจงศิริ อุดมสินกุล บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 5,000.-
2.ครอบครัว วงษ์กล้าหาญ, ครอบครัว เจริญกุล  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 20,000.-

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

 

 

Close