Uncategorized

4 มีนาคม 2562

mv00 mv01mv0 mv1 mv2

4/03/2019/เวลา 11.15 น.

“รับประเคน+พิจารณาอาหาร+ทำภัตกิจ+อนุโมทนาคาถา” 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 23 รูป/พระนิสิต (เถรวาท) จำนวน 300 รูป/(มหายาน) จำนวน 37 รูป

พระธรรมทูตฯ จำนวน 118 รูป รวมทั้งสิ้น 478 รูป (รับประเคน+พิจารณาอาหาร+ทำภัตกิจ+อนุโมทนาคาถา)

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย: 

1.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี จังหวัดฉะะเชิงเทรา

2.คุณสมหญิง ณ สกลนคร และครอบครัว (ทำบุญคล้ายวันเกิด) บริจาคปัจจัจค่าภัตตาหาร 1,000.-

พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ประธานสงฆ์กล่าวสัมโม+อนุโมทนาคาถา) ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร.วังน้อย

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
4/03/2019

 

Close