Uncategorized

19 กุมภาพันธ์ 2562

md2 md3 md4

md5

md6 md7 md8 md9

md10

ld1 ld2 ld3

“ปลูกต้นกันเกรา…วันมาฆบูชา”

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานสงฆ์ประกอบพิธีมอบเกียรติบัตร+หนังสือ และปลูกต้นกันเกรา

ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ผู้ปฏิบัติธรรมจากสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้เข้าพิธีร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมกันนี้

ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทด้านหน้าอาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
19/02/2019

 

Close