Uncategorized

21กุมภาพันธ์ 2562

mou1 mou2 mou3 mou4 mou5 mou6 mou7

“ประชุมรายงานตรวจติดตามการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหาร”

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตรวจติดตามการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหารในโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพื่อเป็นต้นแบบโรงครัวมาตรฐานของสถาบันสงฆ์ในอนาคต

โครงการขับเคลื่อนมุ่งเป้าเพื่อสื่อสารโภชนปัญญา “สงฆ์ไทยไกลโรค” สู่พระสงฆ์

1.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วย:
-พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประธานที่ประชุม
-พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
-พระมหาทองคำ ฐิตเปโม รองผอ.สน.ส่งเสริมฯ
-พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ
-พระครูศรีนิคมพิทักษ์ จนท.กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

2.คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย:
-ศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช หัวหน้าโครงการ
-นางมาณี สื่่อทรงธรรม ที่ปรึกษาโครงการ
-ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ กรรมการบริหารโครงการ
-นางสาวสิขิบัณฑ์ แจ่มกระจ่าง ผู้ประสานงานครัว
-นางสาวสริน ไพศิริยืนยง ผู้ประสานงานโครงการ
-นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณศิริเขต ผู้ประสานงานโครงการ
-นางสาววไลพร ขวัญชนะภักดี ช่างภาพ
-นายรุ่งโรจน์ ฤกษ์ใหญ่ ช่างภาพ
“ประชุมรายงานตรวจติดตามการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหาร” (ปี 2559-ปัจจุบัน)

ณ ห้องพิธีการ 3 อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
21/02/2019/เวลา 13.00 น.

 

 

Close