Uncategorized

24 กุมภาพันธ์ 2562

hm1 hm2 mh

hm3 hm4

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คุณพ่ออุทัย-คุณประไพ เพาะบุญ และครอบครัว ทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี คุณพ่ออุทัย เพาะบุญ

ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 6,000.- (หกพันบาทถ้วน)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 6 รูป  พระนิสิตเถรวาท จำนวน 55 รูป พระนิสิตมหายาน จำนวน 20 รูป รวมทั้งสิ้น 81 รูป

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานสงฆ์ ณ อาคารหอฉันชั้น


ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
24/02/2019 

เวลา 11.15 น.

 

Close