เจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนา

me0 me1 me2 me4 me5

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 151 รูป ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 เดือนมกราคม 2560 ประกอบด้วย

1.ครอบครัวประดิษฐยนต์  คุณพ่อสุชาติ-คุณแม่วรรณี ประดิษฐยนต์ ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล

จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

2.ครอบครัวแม้นวิเศษพงศ์และคณะ  พลตรี ภวันพงศ์ แม้นวิเศษพงศ์  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล

จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหาเมธา จนฺทสาโร,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

Close