Uncategorized

28 กุมภาพันธ์ 2562

km0 km1 km2 km3 km4 km5 km6 km7 km8

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย

1.คุณแม่สมถวิล งามเขต ญาติมิตร และคณะศรัทธา

2.นายภัทรพล-นางลดาวัลย์ ศรีวงศ์ และครอบครัว

3.นางฉิน คำเรือง และครอบครัว

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี

ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
28/02/2019

 

Close