ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์มุทิตาสักการะพระมหาเมธา จนฺทสาโร,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม,ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Math1

ขอมุทิตาสักการะพระครูภาวนาสารบัณฑิต(พระมหาเมธา จนฺทสาโร,ดร.)ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร

และกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Matha2 Metha3

 

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์มุทิตาสักการะพระมหาเมธา จนฺทสาโร,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม,ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูภาวนาสารบัณฑิต”

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2560 ณ อุโบสถวัดรวกสุทธาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

Close