Uncategorized

สามเณรสัมพันธ์ 2562

po95 51

96585

 

55 56 57 58 59 60

คณะสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อนวัดปางอโศก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มาร่วมกิจกรรมกับคณะสามเณรภาคฤดูร้อนมหาจุฬาอาศรม เพื่อทำกิจกรรมอันเป็นกุศลร่่่่่่่วมกัน

ทำวัตรสวดมนต์ร่วมกัน เจริญภาวนาร่วมกัน ทำให้มีกัลยาณมิตรเพิ่มมากขึ้น พลังแห่งกุศลคุณงามความดีก็เพิ่มมากขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนรุ่นต่อๆไป

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

Close