Uncategorized

7 พฤษภาคม 2562

a0001 a001 a02 a03 a04 a05 a06

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 25 รูป/นิสิต (เถรวาท) 34 รูป,นิสิต (มหายาน) 7 รูป

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25/2562  จำนวน 113 รูป รวมทั้งสิ้น 179 รูป

คุณธนพร ลีลาภิรมย์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพถวายขนมเค้ก ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร

จำนวน 5,000.-(ห้าพันบาทถ้วน) ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และทำบุญอุทิศให้ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. องค์อธิการบดี  ประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนากถาพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่

ณ อาคารหอฉันชัน 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

 

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
2019/05/7  เวลา 11.15 น.

 

 

Close