Uncategorized

วันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก

fn1 fn2 fn3 fn4 fn5

แสดงพระธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เวลา 19.30 น.

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. องค์อธิการบดี

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 จำนวน 113 รูป พระวิปัสสนาจารย์

คณะผู้ปฎิบัติธรรม จำนวน 100 คน สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ในการนี้พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ได้แสดงพระธรรมเทศนา

ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มาของภาพ: นาควโร รัตนภูมิ
18/05/2019

Close