กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายมุทิตาสักการะท่านพระครูวิจิตรพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาวาทและท่านพระครูภาวนาสารบัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

Rr0 Rr1 Rr2 Rr3 Rr4 Rr5 Rr6 Rr7 Rr8 Rr9 Rr10 Rr11 Rr12 Rr13 Rr14 Rr15 Rr16

 

    ขอถวายมุทิตาสักการะท่านพระครูวิจิตรพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาวาทและท่านพระครูภาวนาสารบัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การมุทิตาเป็นธรรมะข้อที่สามในหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ประการ มิใช่แค่พลอยยินดีเท่านั้น แต่ต้องคอยส่งเสริมสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะต่อไป  การแสดงความยินดีถือว่าเป็นความสำคัญมากเพราะเมื่อเห็นบุคคลใดใครผู้หนึ่งซึ่งได้รับสิ่งดีงามควรชื่นชมยินดีในนั้น ตรงกันข้ามกับคำว่า อิสฺสา แปลว่า ความริษยาอันเป็นจะนำไปสู่ความทุกข์ความร้อนใจ เพราะทนเห็นผู้อื่นได้ดีเหนือตนมิได้จึงควรปลูกฝังคำว่ามุทิตาไว้ในหัวจิตหัวใจของตนให้เจริญงอมงาม เป็นหัวเชื้อของความดีที่จะได้พัฒนาจิตของตนๆ ให้ดีงามสมกับเป็นชาวพุทธยิ่งๆ ขึ้นไป

     ในการนี้ได้มีนายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  อดีตรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาสได้เป็นผู้อ่านประกาศตราตั้งเลื่อนสมณศักดิ์พระครูเจ้าคณะแขวง ชั้นเอก เทียบเจ้าคณะเขต ชั้นเอก เจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม กรุงเทพมหานคร ที่  “พระครูวิจิตรพัฒนากร”  และตั้งสมณศักดิ์พระมหาเมธา  จนฺทสาโร,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาวาส ที่ “พระครูภาวนาสารบัณฑิต”

    พระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือท่านเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธารามร่วมกันมุทิตาสักการะ ณ อุโบสถวัดรวกสุทธาวาม  แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 18.00 น.

 

Close