Uncategorized

บริษัท พราวแอสเซ็ท จำกัด ถวายน้ำดื่ม

mc10mc1 mc2 mc3 mc4 mc5

22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. (ฝ่ายสวัสดิการ)

“ถวายน้ำดื่ม”…”งานประสาทปริญญา ประจำปี 2562”

คุณแม่จรัสพิมพ์ ลิปตภัลลภ (บริษัท พราวแอสเซ็ท จำกัด) ถวายปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 20,000.- (สองหมื่นบาทถ้วน)

และถวายน้ำดื่ม จำนวน 8,400 ขวด (700 แพ็ค) ถวายผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ งานประสาทปริญญา ประจำปี 2562

มอบให้ นายวันศิริ สวรรค์สกุลไทย,นางสาวขิมทอง แพงดวงแก้ว,นางสาวยานซิน หวง,นายบุญจิตร ไทยช่วย,นายสมมิตร เปรมปรี

ดำเนินการนำน้ำดื่มดังกล่าวมาถวาย โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ,พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร สถาบันวิปัสสนาธุระ ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร อยุธยา
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
22/05/2019

Close