Uncategorized

ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

dhamma1mcr mcr9 mcv mcv2 mcv3 mcv4 mcv5 mcv6 mcv7 mcv8 mcv9 mcv10 mcv11 mcv12 mcv13

1429

ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๔ จำนวน ๓,๓๙๙ รูป/คน ระดับปริญญาโท รุ่นที่ ๒๙ จำนวน ๖๓๑ รูป/คน ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๓๕๐ รูป/คน เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

Close