Uncategorized

โรงทานบ้านเพชรบำเพ็ญ

mcr1 mcr2 mcr3 mcr4 mcr5 mcr6 mcr7

 

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย. การสั่งสมบุญนำสุขมาให้.

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บ้านเพชรบำเพ็ญ และคณะญาติธรรม จัดปรุงอาหาร น้ำดื่ม ถวายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ว่าที่บัณฑิต อุบาสก อุบาสิกา จำนวน 5,000 รูป/คน

งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญดีแล้วมา ณ โอกาสนี้

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

Close