Uncategorized

5-7 กรกฎาคม 2562

16 46 34 35 44 37 41 31 21 22 17

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบริการชุมชน
 
ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติมหาจุฬาอาศรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เมตตาให้การฝึกอบรมดังนี้
1.พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พระวิปัสสนาจารย์/ให้พระกรรมฐาน)
2.พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ (ประธานกล่าวให้โอวาท-เปิดการอบรม)
3.พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมเทศ (กำกับดูแลกลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม/พระวิปัสสนาจารย์)
4.พระอาจารย์เจริญ สุวฑฺฒโน,ดร. อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ (พระวิปัสสนาจารย์)
5.พระมหาไพโรจน์ กนโก นักจัดการงานทั่วไป (พระวิปัสสนาจารย์)
6.พระอาจารย์ไพรวัน อรินฺทโม นักทรัพยากรบุคคล (พระวิปัสสนาจารย์)
 
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

 

Close