Uncategorized

15 กรกฎาคม 2562

70 72 76 73 74 77 75 78

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร พร้อมใจกันรักษาประเพณีอันดีงาม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่  โดยมีพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม ประธานสงฆ์ประกอบพิธี อนุโมทนาบุญ พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยยา  ๑๕ กรกฎาคม 25๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

Close