Uncategorized

เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

tn0 tn01 tn02 tn03 tn04 tn05 tn06 TN_1 TN_2

 

 

 

โครงการจัดงานเทศน์มหาชาติประจำปีแคมป์สน

ชื่อ : โครงการจัดงานเทศน์มหาชาติประจำปีแคมป์สน
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระนิคม ขมจิตฺโต
โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ 6
หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเป็น
ปัญหาสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา ในด้านศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณี ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทย ปัจจุบันนี้เกิดจากพุทธศาสนิกชนไม่ศึกษาและละเลยในประเพณีวัฒนธรรมไทย จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของคนไทย และยังเบียดเบียนประเพณีวัฒนธรรมให้เสียหาย ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ กล่าวคือไม่สามารถนำหลักคำสอนไปปฏิบัติและสืบทอดให้กับลูกหลานของคนไทยได้
ดังนั้น กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีภารกิจบริการสังคมในการอบรมแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้ จึงได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และประเพณีไทย และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อให้โครงการเทศน์มหาชาติ บรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทางกลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน ร่วมกับองค์กรต่างๆ ของชุมชนในอำเภอเขาค้อ จึงได้ยึดหลักการสร้างความสมานสามัคคีเข้าร่วมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ด้วยการนำเยาวชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ประเพณีอันดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่ยาวชน อันจะส่งผลดีแก่สังคม

วัตถุประสงค์ :
5.1  เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

5.2 เพื่อฝึกการเสียสละแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและกัน

5.3 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตโดยมีพระเวสสันดรเป็นแบบอย่าง

 

Close