Uncategorized

นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

Karu_01Karu_02Karu_03Karu_04Karu_05Karu_06Karu_07Karu_08Karu_09Karu_10

 

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานประจำปี  ๒๕๖๑

นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  รุ่นที่  ๔  คณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑

ณ  ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

สรุปกิจกรรม  จาการสังเกตในการปฏิบัติธรรมในวันแรกนิสิตจะยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักของการปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าจะเคยเรียนมาแล้วในห้องเรียน

แต่พอได้มาลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงเข้าในรูปแบบและวิธีการกำหนดสติเพิ่มมากขึ้น  หลายๆคน  สามารถเดินและนั่งได้นานขึ้น  จากเดิมทีนั่งได้ไม่เกินสิบนาที

แต่พอปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งก็สามารถนั่งได้นานขึ้น  จากการสอบอารมณ์กัมมัฎฐานของนิสิตทำให้เข้าใจว่า  นิสิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น

หลายๆ คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาปฏิบัติธรรมทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น  ยกตัวอย่างเช่น  จากคนใจร้อน  ก็สุขุมรอบคอบเพิ่มมากขึ้น

มีสติอยู่กับตัวเอง มองตัวเอง  สนใจตัวเองเพิ่มมากขึ้น

 

Close