ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

พระเดชพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สัมโมทนียคาถาแด่เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

s1 s2 s4 s5 s6 s7

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 90 รูป ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย

1.คุณแม่สายสนม สุขโต และครอบครัว ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดพระพุทธมนต์ทำบุญอุทิศให้ นายวีรชัย ศุภวิรัชบัญชา

ได้ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 12,260 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

2.คุณแม่กาญจนา จันทนวิลัย และครอบครัว ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดพระพุทธมนต์ทำบุญอุทิศใ้ห้ นายปิยกฤษฎิ์ จันทนวิลัย

3.คุณแม่สุธี แก้วรัตน์ และครอบครัว-คณะ ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญคล้ายวันเกิด

ได้ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 19,100 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

4.คณะศิษย์เก่าราชมงคล (พาณิชย์ใน) รุ่นที่ 23 ปวส.การบัญชี 2/6  ได้นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ 

ทำบุญอุทิศให้ คุณปิยะ ตรีเกษม-คุณมณฑา พิพัฒน์สวัสดิ์-คุณพัชรา จงรักษ์

โดยมี พระเดชพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สัมโมทนียคาถา

 

 

Close