Uncategorized

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562

237 240 243 251 231 233 254 265

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่และพระนิสิตทั้งเถรวาท มหายานและวัชรยาน จำนวน 516 รูป
อาคาร 72 ปีพระวิสุทธาธิบดีหอฉันชั้น 2
ประจำวันพุธ ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
——————————————–

คณะเจ้าภาพ: คณะศิษย์พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก นำโดย คุณกฤษณะ ธรรมสาส์น
ครอบครัวและกัลยาณมิตร (Ph.D. รุ่นที่ 2 สาขาพุทธจิตวิทยา)
นำภัตตาหารมาถวายเพล มี ผลไม้,ขนมหวาน เป็นต้น
ปรารภการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะศิษย์ของพระอาจารย์สมชาย นนฺทโก
วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
กล่าวสัมโมทนียกถาโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. องค์อธิการบดี มจร

 

Close