Uncategorized

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562

69953171_461570974439254_8689488742760579072_n

 

21 22 23 26

24 25

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงพ่อทอง  สิริมงฺคโล)

หลวงปู่ได้เมตตามาร่วมงาน ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

ได้ร่วมสมทบกองทุนพัฒนามหาจุฬาฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ได้ให้โอวาทธรรมแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต

อุบาสกอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์บำรุงมหาวิทยาลัย ยังความปลาบปลื้มยินดี

ให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นอย่างยิ่ง

พระเดชพระคุณเป็นครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน

เป็นพระเถระผู้ใหญ่ด้านกรรมฐานสายพองยุบอันเป็นที่เคารพบูชายิ่ง

ของศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศและนานาชาติ วันนี้พระเดชพระคุณได้มาเป็นกำลังใจ

ให้คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ศิษยานุศิษย์ชาวมหาจุฬาฯ ได้มีขวัญมีกำลังใจ

ในการบริหารงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. องค์อธิการบดี ได้นำผู้บริหาร

คณาจารย์เจ้าหน้าที่พระนิสิตอุบาสกอุบาสิกาชาวมหาจุฬาฯ ได้เจริญภาวนา

แผ่บุญกุศลให้กับบุรพาจารย์และสัมพันธชนผู้มีอุปการะต่อมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในค่ำวันนี้

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close