Uncategorized

โรงพยาบาลสงฆ์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

aa2aa3aa4aa5A12

วันที่ 26-28 มกราคม 2563

พระครูศรีนิคมพิทักษ์ วิ. พระวิปัสสนาจารย์ ส่วนธรรมนิเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บรรยายธรรมนำปฏิบัติโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของโรงพยาบาลสงฆ์ รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

 

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close