Uncategorized

วันที่ 24 กันยายน 2562

41 42 46 47 45 43 44

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต

ประจำวันจันทร์ ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะศิษย์พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

ทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะศิษย์ของพระอาจารย์สมชาย นนฺทโก

วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระราชปริยัติกวี.ศ,ดร. องค์อธิการบดีกล่าวสัมโมทนียกถา

พระสงฆ์หมู่ใหญ่ฉลองศรัทธาคณะเจ้าภาพ จำนวน 529 รูป

รวมกับคณะพระวิปัสสนาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาอีกจำนวนหนึ่ง

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

 

Close