ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสงฆ์สัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถาแด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร

h00 h1 h2 h3 h4

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 482 รูป ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย

1.คณะแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะชาวจีนฮ่องกง  บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 51,000.-

บริจาคปัจจัยสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ 10,000.-

2.คุณมทิตา เด่นอนันต์-คุณปริม ศาลินพิพิธวงศ์ และคณะ

โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค 2,เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสงฆ์สัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถา

Close