Uncategorized

วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562

14102019_๑๙๑๐๑๔_0006 14102019_๑๙๑๐๑๔_0003 14102019_๑๙๑๐๑๔_0002

 คณะเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 (หอฉัน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

ประจำวันจันทร์ ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

คณะที่ 1 รศ.ดร.สมาน – คุณไพลิน งามสนิท และครอบครัว

ถวายสังฆทาน มี ข้าวสาร เป็นต้น

ปรารภทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

คณะที่ 2 คุณอำนาจ โรจนปรีชา-คุณศิริพร สวัสดิ์กว้าน

พร้อมครอบครัว ร่วมถวายภัตตาหาร

ปรารภทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

มาจากตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี

พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ. ได้เมตตาอนุโมทนาคาถา

พระสงฆ์ฉลองศรัทธาเจ้าภาพ จำนวน 139 รูป

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close